سروش سیما، کارگزاری رسمی دانشگاه آزاد اسلامی 
واحد امارات  در  ایران